गणित वर्ग सात (Math Grade Seven)

सरल समीकरण

1.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 का हल

2.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 हल-2

3.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 हल

4.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 हल-2

5.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 हल

6.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 हल भाग‌-2

7.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 का हल भाग:3

8.  एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4 का हल

9.  एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.4 हल भाग:2